Blog thumbnail

Hè này mình đi đâu thế, đi Quy Nhơn anh nhé!

Hè này mình đi đâu thế, đi Quy Nhơn anh nhé!

Blog thumbnail

Hè này mình đi đâu, đi Quy Nhơn anh nhé! Hè này mình đi đâu, điQuy Nhơn anh nhé! Nóng như này thì làm sao phải mặc. Nhưng với cái nắng như thiêu như đốt này thì không mặc có mà chết cháy ý à. Cần di cư để tránh nắng thôi các bạn ơi.

.
.
.
.